Miksi todisteet jumalasta eivät vakuuta

Aina välillä jokin bloggaaja, saarnaaja tai apologisti haluaa esittää todisteita jumalansa olemattomuutta vastaan. Ja aina niissä on sama ongelma: esitetty aineisto ei ole todisteita vaan argumentteja.


Keskustelen välillä uskovaisten kanssa jumalasta. Varsinkin Internetissä näissä keskusteluissa törmää jatkuvasti väittämään todisteista jumalan puolesta. Blogiinikin on linkitetty joitain tällaisia todistuksia ja joka kerta kun avaan niitä, löydän vain lisää pettymyksiä. Yksikään näistä todisteista kun ei ole oikeastaan todiste sanan varsinaisessa merkityksessä.

Konkreettisten todisteiden käsite on monille tieteelliseen ajatteluun perehtymättömille hankala. Kun tieteen parissa puhutaan jonkin asian olevan todistettu, tarkoitetaan sillä hyvin tiettyä asiaa. Ilmiöstä on tehty hypoteesi ja tutkimus sen perusteella. Tutkimuksessa on esitetty konkreettisia todisteita, jotka hypoteesin pohjalta kehitetty teoria selittää ja teoria pystyy myös tekemään ennusteita, jotka voidaan vahvistaa (tai hylätä) lisätutkimuksilla.

Kun jumalaa aletaan todistelemaan, joka ikinen yritys (jonka olen nähnyt) pohjautuu vain loogiikkaan tai verbaaliseen akrobatiikkaan. Esitetään premissejä, jotka voidaan tyydyttää jumalalla tai yritetään haukkua muiden ehdotuksia, esittämättä todisteita oman maailmankuvan puolesta.

Nämä loogiset argumentit voi kaataa yleensä suhteellisen helposti, mutta oikeastaan niitä ei pitäisi olla tarvetta kaatamaan ylipäätään, sillä pelkkä looginen argumentointi yksin ei vielä todista yhtään mitään. Loogisen argumentaatio ei nimittäin ole todistus asian olemisesta tai tai olemattomuudesta, ainakaan tieteellisessä mielessä. Looginen premissi ja siitä vedettävät johtopäätökset ovat korkeintaan alku hypoteesille ja jatkotutkimuksille, eivät vielä todistus esitetyn väittämän todenperäisyydestä.

Haluan tällä selittää hieman sitä mitä todisteet oikeasti tarkoittavat ja miten asioita voi oikeasti todistaa todellisiksi. Tarkoitukseni ei ole naljailla uskoville, vaan selittää sitä miksi heidän vilpittömästi minulle lähettämänsä todisteet eivät ole todisteita. Jotta mikään väittämä voidaan katsoa olevan tieteellisesti todistettu, sen takana on oltava kolmikantainen tuki: konkreettisia todisteita, ennustearvoa ja teorian on läpäistävä falsifointi.

Todisteet jotka tukevat teoriaa

Konkreettisilla todisteilla tarkoitetaan fyysisiä todisteita, jotka ehdottamamme malli täyttää. Esimerkiksi jos hypoteesini mukaan ihmiset loi taikakeiju, taikapölyllään jossain päin Urjalaa, voisin konkreettisena todisteena tästä esittää Urjalasta löytyviä ihmisfossiileita, jotka ovat muita fossiileita vanhempia tai taikapölylöydöksiä, jotka esiintyvät vain Urjalassa.

Konkreettiset todisteet tarkoittavat juuri jotain kouriintuntuvaa (heh) jossa paras ja eniten havaittuja ilmiötä selittävä asia on ehdottamani hypoteesi. Todisteet ovat jotain konkreettista, jonka olemassaoloa, sijaintia tai ominaisuuksia ei voida järkevästi selittää muuten kun esittämäni hypoteesin mukaan. Jos taikapölyä löytyy ympäri Urjalaa ja löydämme keijunsiipifossiileja vain Urjalan alueelta, taikakeijuhypoteesin voi nähdä parhaaksi faktoja selittäväksi.

Esimerkiksi evoluutioteoriaa tukevia todisteita ovat fossiilit joissa näemme selkeästi kahden lajin ominaispiirteitä. Esimerkiksi jos katsomme valaiden kehitystä, tiedämme miten valaiden esi-isät olivat maaeläimiä jotka käytännössä palasivat veteen. Fossiileista löytyy lähes täysi läpikäynti tästä ja valaiden varhaiset esi-isät, kuten Kutchicetus eivät muistuta ulkoisesti valaita, mutta löydämme siitä lähes täydellisen ketjun jossa vähä vähältä fossiilit muistuttavat entistä vähemmän maaeläimiä ja enemmän nykyään tuntemiamme valaita.

Vastaava ketju löytyy myös ihmisen esi-isistä ja tiedämmekin suhteellisen hyvin millaisten vaiheiden kautta varhaisista kädellisistä on lopulta tullut se ihmisrotu jota edustamme nykypäivänä. Puuttuvat linkit ovat lähinnä luomisoppia huutavien propagandaa.

Ennusteet

Tieteellisen teorian on omattava tiettyä ennustavaa arvoa. Sen perusteella voimme esittää "jos teoria X on totta, sitten pitäisi löytyä Y"-tyyppisen väitteen. Jos Y sitten löytyy teorian mukaisesti ja teorian osoittamalla tavalla, sen voidaan katsoa vahvistavan teoriaa.

Palatakseni Urjalan taikakeijuhypoteesiin, voisimme hypoteesin perusteella olettaa vanhimpien ihmisjäännösten löytyvän Urjalasta ja geologisen todistusaineiston kanssa tehdä mallin mitä reittejä ihmiset ovat Urjalasta levinneet ympäri maailmaa. Jos hypoteesi pitää paikkansa, ihmisfossiililöytöjen pitäisi "nuorentua" kun Urjalasta edetään.

Tällä tavalla teoria osaa tarjota ennusteita jo pelkän premissinsä perusteella. Jos teorian on paikkansapitävä, voimme testata sitä näin.

Ennusteista voimme ottaa esimerkin jälleen evoluutioteorian puolelta. Esimerkiksi Darwin itse arvioi ihmislajin alunperin kehittyneen Afrikassa ennen kun fossiililöytöjä oli tukemaan tätä. Vanhimmat ihmisfossiilit onkin sittemmin löydetty Afrikasta ja kartoittaessamme oletettuja vaellusreittejä, olemme löytäneet fossiileista suhteellisen selvän jatkumon, jossa Afrikasta etääntyessämme fossiililöydöt nuorentuvat.

Toinen esimerkki ennusteesta löytyy ihmisen DNA:sta. Ihmisellä on yksi kromosomi vähemmän kun muilla ihmismäisillä apinalajeilla. Oletus oli että kaksi kromosomia olisi fuusioitunut yhteen ja myöhemmin löysimmekin tämän kromosomin. Ihmisen perimässä kromosomi 2 osoittautui tarkemman tutkimisen jälkeen juuri tällaiseksi kahden kromosomin fuusioksi. Yhteisen sukulaisuuden hypoteesi ennusti tällaisen kromosomin olemassaolon.

Lisää evoluution ennusteita on vaikka kuinka paljon. Luomisoppiin pohjaava hypoteesi ei esitä mitään vastaavaa.

Falsifointi

Tärkein tieteellisen teorian piirre on teorian falsifointi. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä mikä osoittaisi teorian vääräksi. Jokainen tieteellinen teoria sisältää tiettyjä reunaehtoja joilla teorian voi osoittaa potaskaksi. Jos teoriaa ei voida falsifoida, sitä ei voida pitää tieteellisenä tai uskottavana. Tämä on eri asia kun se ettei teorian falsifointi onnistu. Läpikäydäämpä eroa.

Urjalan taikakeijuhypoteesin voisi falsifoida jos löydämme jostain muualta Urjalaa vanhempia ihmislöydöksiä. Tai jos ihmislöydökset eivät vanhenekaan Urjalasta poispäin mentäessä. Moiset löydökset osoittaisivat Urjalan taikakeijuhypoteesin virheelliseksi. Jos lisään soppaan maininnan että taikakeiju luotuaan ihmiset teleporttaili niitä eri paikkoihin tai kätki kaikki jäljet läsnäolostaan, muutan teorian mahdottomaksi falsifoida ja näin syön siltä kaiken uskottavuuden. 

Käytän jälleen evoluutioita esimerkkinä. Evoluutio on helppo falsifoida: tarvitsemme vain vääriä eläimissä väärissä paikoissa. Esimerkiksi jurakautinen jänisfossiili tai kambrinen ihmisfossiili olisivat esimerkkejä tästä. Laajemmin evoluution voisi falsifoida osoittamalla etteivät ympäristön paineet muuta lajia. Tämä on lyhytikäisillä lajeilla suhteellisen helppo koe tehdä. Ja onkin tehty, mutta tulokset ovat aina olleet evoluutioteoriaa tukevia: ympäristön muuttaminen on muuttanut lajia.

Jumala-hypoteesin kolminkertainen epäonnistuminen

Kun jumalasta ja luomistyöstä aletaan puhumaan, epäonnistutaan näissä kaikissa kolmessa aspektissa. Konkreettiset todisteet puuttuvat kokonaan, mikään luonnollisessa maailmassa ei suoranaisesti viittaa mihinkään yliluonnolliseen takanaan. Käydään läpi hieman raamatullista mytologiaa ja tarinoita, ja katsotaan miten ne epäonnistuvat esittämäni kolmikantaisen testin kanssa.

Yksi helppo esimerkki tästä on maailman peittäneen tulvan väittämä. Jos näin olisi todella tapahtunut, löytäisimme siitä hyvin selkeitä merkkejä. Esimerkiksi maailman eläimistö ja kasvikunta olisi hyvin paljon homogeenisempi. Kaikki eläinlajit olisivat vapautuneet takaisin maailmaan yhdestä paikasta, mikä olisi kerralla tehnyt tyhjäksi endeemiset lajit, miksi esimerkiksi kengurut päättivät kaikki matkustaa Australiaan, eivätkä jääneet muihin elinympäristöihin joissa ne olisivat hyvin voineet selvitä. Ja miten ihmeessä mikään eläinlaji pääsi merten yli Amerikan mantereelle? Linnut vielä ymmärrän, mutten jotenkin jaksa uskoa esimerkiksi apinoiden kiertäneen Etelä-Amerikkaan Alaskan kautta löytyvältä maasillan tapaiselta.

Löytäisimme tulvasta myös selkeitä merkkejä maaperästä ja vesistöstä. Kaikki maailman vedet olisivat sekoittuneet, joten suolavesi ja makea vesi eivät enää pitäisi olla erillisiä asioita. Ja vaikka voimme leikkiä ajatuksella vesien suolautumisesta/makeutumisesta tulvan jälkeen, tästä pitäisi löytyä merkkejä. Tiedämme esimerkiksi miten paikalliset tulvat näkyvät maakerroksissa tuhansienkin vuosien päähän. Maakerroksista emme löydä osoitusta tällaisesta tulvasta.

Jumalan osoitukset epäonnistuvat myös ennusteissa. Ennusteista puhuttaessa emme puhu raamatun esittämistä ennusteista, kuten maailmanlopusta, vaan koko jumala-hypoteesista ja raamatun esittämästä maailmamallista pitäisi pystyä tekemään tiettyjä päätelmiä siitä miten tiettyjen ilmiöiden pitäisi toimia ja sitten katsoa toimivatko ne. Esimerkiksi meidän pitäisi nähdä jonkin uskonkunnan rukouksilla olevan tavallista suurempi todennäköisyys toteutua. Esimerkiksi jos rukoilemme "oikeaa jumalaa" parantuaksemme taudista, pitäisi meidän nähdä tietyn ryhmän parantuvan vaivoistaan muita nopeammin. Tätä ei nähdä tapahtuvan, yhdessäkään metodologialtaan tarkoissa tutkimuksissa rukouksen vaikutusta ei olla löydetty.

Rukoukset eivät ole ainoa ennuste jossa jumala-hypoteesi epäonnistuu. Esimerkiksi ihmisen luomistarina kertoo lajin alkaneen kahdesta ihmisestä. Tämä tarkoittaisi ihmiskunnan koko geneettisen perimän olevan sisäsiittoinen. Kahden ihmisen perimä jättäisi niin pienen geneettisen varianssin että sen pitäisi näkyä hyvin selvänä esimerkiksi DNA:ssamme. 

Tämä menee erityisen hauskaan valoon kun muistamme yhden jännän faktorin: evoluution kieltäjät usein väittävät ettei geneettistä informaatiota ei voi kehittyä lisää. Tätä käytetään perusteluna evoluutiota vastaan. Jos geneettistä informaatiota ei voi tulla lisää, ei Aatamin ja Eevan perillisinä syntyneellä ihmiskunnalla voisi olla kuin kahden ihmisen geenit joita sitten sekoittelisimme.

Viimeisenä jumala-hypoteesi epäonnistuu falsifoimattomuutensa takia. Jumala-hypoteesia ei voida falsifoida. Kaikessa voidaan vaan sanoa "jumala pystyy kaikkeen" ja kun ihmettelemme miksi jokin jumalan valinnoista vaikuttaa tyhmältä (esimerkiksi meidän selkärankamme suunnittelussa jumala mokasi oikein kunnolla) vedotaan tuntemattomiin jumalan teihin. 

Falsifoimattomuus näkyy usein myös keskusteluissa uskovaisten kanssa. Kun minulta kysytään, mikä saisi minut uskomaan jumalaan X, vastaan kuten suurin osa rationaalisista ihmisistä: konkreettisillä todisteilla. Kun uskovilta kysytään tätä kysymystä, hyvin usein vastaus on "ei mikään". 

Ken Ham kertoo ettei hänen mieltään voi muuttaa.


William Lane Craig myöntää saman:


Eivätkä herrat ole tässä yksin, asenne on erittäin yleinen. Jumala-hypoteesista ei edes yritetä kehittää falsifoitavaa ja näin uskottavuudesta katoaa viimeinenkin kappale.

Onko jumalaa olemassa?

Kaikki mitä yllä on ei varsinaisesti vielä osoita mitään jumalaa olemattomaksi, eikä sen ole tarkoituskaan. Tarkoitukseni on osoittaa miten jumala-hypoteesi ei ole tieteellinen, eikä sitä olla osoitettu toteen millään tavalla. Todisteita jumala-hypoteesista ei ole logiikan ja verbaaliakrobatiikan ulkopuolella. Itseäni ei vakuuta kuin konkreettiset todisteet ja niiden puuttumisen takia en ole vakuuttunut minkään jumalan olevan muuta kuin taruja tai tarinoita. Pääni on kuitenkin helppo kääntää.

Ne todisteet.

2 kommenttia:

 1. Omat kokemukset on minlle ilona ja todisteena ,että minun Jumalani elää ja on valta istuimella hallitsemassa aina ja iankaikkisesti ja täällä meidän keskuudessa armon henki liikkuu ja koskettaa monien todisteitten kautta ja vielä , kun raamattu puhuu Israelin valtion tulemista maailman kartalle lopunaikana on ihmiskunnalle suuri todiste ja merkki että elämme lopun aikaa ja on tulossa muutosta joita saamme lukea tuosta raamatun sivuilta,kiitos ja siuanusta,keijo

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En pidä Israelin syntymistä muuna kuin itsensä luovana profetiana. Juutalaisilla oli myyttinen esikoti ja kun he saivat tilaisuuden perustaa valtion, se nimettiin heidän mytologiansa mukaan.

   Ja mistä muuten tiedät että nykyinen Israel on se Israel josta profetiat puhuvat?

   Poista

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.